Recent Submissions

 • OSMANLI KAYNAKLARINA GÖRE LEONDAR VE KARİTENA’NIN DEMOGRAFİK VE İDARİ YAPISI 

  KAYAPINAR, Levent (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  1204 yılında gerçekleşen IV. Haçlı Seferinden sonra Mora yarımadası sürekli savaşların ve iç mücadelenin yaşandığı bir yer olmuştur. Bu savaş ortamda yaklaşık iki buçuk asır Mora sürekli beşeri ve ekonomik kaynaklarını ...
 • ORTAÇAĞ VE OSMANLI DÖNEMİNDE VİDİN 

  KAYAPINAR, Ayşe (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kısmında Tuna nehrinin güney kıyısında yer alan Vidin, Roma döneminden itibaren bir kale ve liman kentidir. Keltlerin kurduğu Dunonia adlı yerleşim biriminin üzerinde kurulmuştur. Dunonia, ...
 • NİĞBOLU SANCAĞI VE İDARECİLERİ (1750-1800) 

  İNBAŞI, MEHMET (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Osmanlı Devletinde çeşitli nedenlerle idari taksimatta sık sık değişiklikler yapılmıştır. Daha önce Rumeli Eyaleti’ne bağlı olan Niğbolu Sancağı; Niğbolu, Çernovi, Şumnu, Mramorniçe, İvraça, Lofça ve Kieva kazalarından ...
 • XVII. YÜZYILDA EDEBÎ ŞAHSİYET YETİŞTİREN RUMELİ ŞEHİR VE KASABALARI 

  İĞCİ, ALPAY (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Bu çalışma XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli topraklarında edebî şahsiyetlerin yetiştiği yerleşim yerlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. İlgili yüzyılda edebî şahsiyetler Rumeli’nin şehir, kasaba, köy gibi ...
 • ULUS-AŞIRI SİYASAL BİR AKTÖR OLARAK TÜRKİYE’DEKİ BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ 

  HOCAOĞLU, Beycan (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Yaşadığımız çağa damgasını vuran “küreselleşme” XX. yüzyılın temel siyasal aktörü olan ulus-devlet kurgusunda da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uluslararası göçün ...
 • İslâm ve Bizans Kaynaklarına Göre Antiokheia Savaşı 

  Ege Üniversitesi, Tarih Bölümü; 13172 (2015)
  1211 yılı İlkbaharında Dandalas Çayı kenarındaki Antiokheia kenti yakınında vukubulan savaş, Malazgirt ve Myriokephalon’un ardından Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen üçüncü büyük karşılaşmadır. İlk ...